روش اتصال خازنها در الکترونیک

به هم بستن خازن‌ها
 
اگر ظرفیت خازنی مورد نیاز باشد که ظرفیت آن در محدوده ی ظرفیت های استاندارد نباشد، می‌توان با متصل کردن چند خازن به صورت سری ، موازی یا ترکیبی، خازن مورد نظر را به دست آورد.
اتصال سری خازن‌ها
هرگاه دو یا چند خازن به صورت متوالی اتصال یابند،یعنی انتهای اولی به ابتدای دومی و انتهای دومی به ابتدای سومی و این کار تا آخرین خازن ادامه یابد، این نوع اتصال را سری می گویند. با توجه به اینکه مسیر عبور جریان در مدار سری یکسان است. لذا جریان عبوری یا به عبارت دیگر بار الکتریکی ذخیره شده ( (Q در همه ی خازن‌ها یکسان است. در مدار سری خازنی نیز مانند سری مقاومتی ولتاژ منبع بین اجزای مدار تقسیم می‌شود. مقدار ولتاژ در دو سر هر خازن در مدار سری نسبت معکوس با مقدار ظرفیت خازن
دارد به عبارت دیگر، ولتاژ به نسبت عکس مقدار ظرفیت هر خازن بین خازن‌ها تقسیم می‌شود. یعنی هر قدر ظرفیت خازنی بیشتر باشد ولتاژ کمتری در دو سر آن افت خواهد کرد.
 
اتصال موازی خازن‌ها
هرگاه دو یا n خازن به صورت مانند شکل زیر به یکدیگر وصل شوند، این اتصال را »موازی «می گویند. اتصال موازی خازن‌ها نیز مشابه اتصال موازی مقاومت ها است. همان گونه که در مدارهای مقاومتی موازی بیان شد در مدارهای موازی ولتاژ در دو سر تمام عناصر مساوی است. بنابراین برای مدارهای خازنی موازی نیز می‌توانیم بنویسیم:
در مدارموازی شکل زیر جریان یا به عبارت دیگر بار الکتریکی Q به نسبت ظرفیت خازن‌ها در بین شاخه ها تقسیم م یشود بنابراین رابطه ی زیر در مدار موازی خازن‌ها صدق خواهد کرد.
روش آزمایش سامت خازن با اهم‌متر عقربه‌ای
با استفاده از اهم‌متر عقربه‌ای تا حدودی می‌توان به سالم یا معیوب بودن خازن پی برد. برای این کار ابتدا پایه‌های خازن را توسط مقاومت ۱۰ اهمی به هم اتصال کوتاه کنید تا خازن در صورت شارژ احتمالی کاملاً دشارژ شود.
رنج کلید سلکتور اهم‌متر را در حالت ×۱ قرار دهید و خازن را به آن وصل کنید. اگر خازن سالم باشد عقربه‌ی اهم‌متر ابتدا مقداری منحرف می‌شود و سپس برمی‌گردد و در مکان اولیه‌ی خود قرار می‌گیرد. اگر عقربه کوچک‌ترین انحرافی نداشت به‌احتمال‌زیاد خازن قطع‌شده و معیوب است. در صورتی عقربه حرکت کرد و روی عدد صفر یا یک عدد ثابتی ایستاد در این حالت حتماً خازن اتصال کوتاه شده و معیوب است.
نحوه‌ی انداز ه گیری ظرفیت خازن با دستگاه انداز ه گیری LCR متر
به‌طورکلی هنگامی‌که خازنی ساخته می‌شود بر روی بدنه‌ی خازن، ظرفیت و ولتاژ مجاز آن را می‌نویسند. همچنین ظرفیت خازن را با کدهای رنگی مشخص می‌کنند. ولتاژ کار مجاز خازن‌ها Working Voltage))
معمولاً ،۱۰۰،۶۳،۵۰،۳۵،۲۵،۱۶،۱۰ ولت است. حال اگر ظرفیت خازنی به هر دلیلی معلوم نباشد یا روی بدنه‌ی آن پاک‌شده باشد می‌توان با استفاده از یک دستگاه LCR متر یا دستگاه اندازه‌گیر ظرفیت خازن (به آن فارادی‌تر نیز گفته می‌شود) ظرفیت مجهول را اندازه‌گیری گرفت. برای این منظور ابتدا دو سر خازنی را که قرار است ظرفیت آن را اندازه بگیریم اتصال کوتاه می‌کنیم تا چنان چه خازن قبا شارژ شده باشد دشارژ شود. سپس آن را به دستگاه LCR متر یا خازن سنج وصل می‌کنیم تا دستگاه مقدار ظرفیت را اندازه بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید