شناخت انواع شکل موج‌ها متناوب در الکترونیک

برای شناخت انواع شکل موج‌ها متناوب در الکترونیک ابتدا باید اشاره کنم که شکل موج ولتاژ یا جریان سینوسی، ولتاژ یا جریان متناوب نیز می‌گویند. به‌طور کلی به هر شکل موجی که در دو جهت مثبت و منفی تغییر کند و در فواصل زمانی معینی دائماً تکرار شود شکل موج متناوب می‌گویند که از انواع شکل موج های متناوب می توان شکل موج مربعی، مثلثی، دندانه اره ای و سینوسی را نام برد.

شناخت انواع شکل موج‌ها متناوب در الکترونیک

در تولید جریان متناوب معمولا شکل موج سینوسی از سایر انواع موج ها متداول تر است.

 شناخت انواع شکل موج‌ها متناوب در الکترونیک

زمان تناوب

در شکل موج سینوسی ولتاژ بین دونقطه‌ی A و B در فواصل بعدی به‌طور دائم تکرار می‌شود. شکل موج بین دونقطه‌ی A و Bرا یک سیکل (دوره) در شکل موج ولتاژ یا جریان می‌گویند. مدت‌زمانی که طول می‌کشد تا ولتاژ یا جریان از نقطه‌ی A به نقطه‌ی B برسد (طول مدت‌زمان یک سیکل) را زمان تناوب می‌گویند و آن را با حرف Tنشان می‌دهند. واحد زمان تناوب، ثانیه (sec) است.

شناخت انواع شکل موج‌ها متناوب در الکترونیک

واحدهای کوچک‌تر زمان تناوب میلی‌ثانیه و میکروثانیه است که آ نهارا با ms و μs نشان می‌دهند. در ضمن به دوره‌ی تناوب پریود گفته(period) می‌شود. رابطه‌ی بین میلی‌ثانیه و میکروثانیه به شرح زیر است.


[irp posts=”14499″ name=”آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک”]

فرکانس

در شکل موج سینوسی سیکل‌ها دائماً تکرار می‌شوند. تعداد سیکل در یک ثانیه را فرکانس می‌گویند و با حرف F نشان می‌دهند. واحد فرکانس، سیکل بر ثانیه یا هرتز است. هرتز را با Hz نشان می‌دهند.

شناخت انواع شکل موج‌ها متناوب در الکترونیک

زمان تناوب برق شهر ۰۲/۰ ثانیه ms) 20 (T= و فرکانس برق شهر ۵۰ Hz است؛ یعنی در هر ثانیه ۵۰ سیکل یا دوره‌ی تناوب تکرار می‌شود.

شناخت انواع شکل موج‌ها متناوب در الکترونیک

دیدگاهتان را بنویسید