توان مجاز و ضریب حرارتی مقاومت در الکترونیک

برای شناخت مفهوم توان مجاز و ضریب حرارتی مقاومت در الکترونیک باید ان طور تشریح کنیم که؛ وقتی از یک مقاومت جریانی عبور می‌کند، مقاومت گرم می‌شود. به‌عبارت‌دیگر مقداری توان در آن تلف می‌شود. هر مقاومت با توجه به ابعاد فیزیکی خود می‌تواند توان معینی را تحمل کند.

به‌عبارت‌دیگر یک مقاومت را برای تحمل توان معینی می‌سازند؛ بنابراین توان تلف‌شده در یک مقاومت نباید از مقدار تعیین‌شده توسط کارخانه‌ی سازنده بیشتر شود.

توان مجاز و ضریب حرارتی مقاومت در الکترونیک

در غیر این صورت ممکن است مقاومت آسیب ببیند. مقاومت‌ها را با توان‌های ۰/۵W،۱W ،۲W ، ۵Wو ۱۰W و بالاتر می‌سازند. ماکزیمم مقدار توان مجاز به عوامل گوناگونی مانند ولتاژ، جریان و دمای محیط بستگی دارد.

توان مجاز و ضریب حرارتی مقاومت در الکترونیک

آنچه در مورد مشخصات مقاومت گفته شد، در دمای اتاق صادق است؛ اما در دماهای کم‌تر یا بیش‌تر، معمولاً مقدار مقاومت کلیه‌ی اجسام تغییر می‌کند. تغییر مقاومت براثر حرارت اجسام مختلف متفاوت است؛ بنابراین باید برای هر جسم ضریبی را تعریف کرد که آن می‌نامند.

توان مجاز و ضریب حرارتی مقاومت در الکترونیک [irp posts=”14402″ name=”روش خواندن مقاومت و تلورانس در الکترونیک”]

تغییرات مقاومت در برابر یک »ضریب حرارتی «را درجه سانتی‌گراد را، ضریب حرارتی می‌نامند و آن را با «α»نمایش می‌دهند. برای مثال اگر α =۰/۰۰۴ باشد، یعنی این‌که مقاومت این جسم در برابر یک درجه سانتی‌گراد، ۰/۰۰۴ اهم افزایش یا کاهش می‌یابد. اگر مقاومت الکتریکی جسمی براثر حرارت افزایش یابد، ضریب حرارتی «α» مثبت است. درصورتی‌که براثر حرارت مقدار مقاومت کاهش یابد، ضریب حرارتی «α» منفی است.

]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید