شناخت گیت OR یا در الکترونیک

برای شناخت گیت OR یا در الکترونیک با این مثال آغاز می کنم شرکتی می‌خواهد فردی را استخدام کند. فرد باید یا لیسانس داشته باشد یا دارای گواهینامه مهارت در کامپیوتر باشد. اگر یکی از این موارد را داشته باشد می‌تواند استخدام شود.اگر فرد فقط یکی از شرایط را داشته باشد استخدام می‌شود و اگر هر دو شرط را نیز دارا باشد استخدام خواهد شد.

شناخت گیت OR یا در الکترونیک

دروازه منطقی OR، دروازه‌ای است که اگر دست‌کم یکی از ورودی‌های آن در وضعیت یک منطقی باشد، خروجی آن نیز در وضعیت یک منطقی قرار می‌گیرد و چنان چه همه ورودی‌های آن در وضعیت صفر منطقی باشند، خروجی آن نیز در وضعیت صفر منطقی خواهد بود. عملکرد دروازه منطقی OR به‌صورت شکل زیر است.

شناخت گیت OR یا در الکترونیک

در این شکل کلیدها به‌صورت موازی با یکدیگر قرارگرفته‌اند. اگر هر دو کلید در وضعیت قطع باز باشند لامپ روشن نخواهد شد.

در این مدار کلید A وصل و کلید B قطع است، در این حالت لامپ روشن خواهد شد.

شناخت گیت OR یا در الکترونیک

در این مدار کلید A باز و کلید B وصل است، در این حالت لامپ روشن خواهد شد.

شناخت گیت OR یا در الکترونیک

در این مدار هر دو کلید A و B بسته هستند، درنتیجه لامپ روشن خواهد شد.

شناخت گیت OR یا در الکترونیک

دروازه منطقی OR

دروازه منطقی OR، دروازه‌ای است که اگر دست‌کم یکی از ورودی‌های آن در وضعیت یک منطقی باشد، خروجی آن نیز در وضعیت یک منطقی قرار می‌گیرد و چنان چه همه ورودی‌های آن در وضعیت صفر منطقی باشند، خروجی آن نیز در وضعیت صفر منطقی خواهد بود.

شناخت گیت OR یا در الکترونیک [irp posts=”14357″ name=”شناخت دروازۀ AND یا و در الکترونیک”]

اگر فقط یکی از دو کلید A یا B در وضعیت یک منطقی حالت بسته قرار گیرند، خروجی در وضعیت یک منطقی قرار خواهد گرفت. برای بررسی عملکرد حالات مختلف باز و بسته بودن کلیدها از جدول زیر استفاده می‌کنیم اگر حالت باز کلید را صفر منطقی و حالت بسته آن را یک منطقی در نظر بگیریم،

شناخت گیت OR یا در الکترونیک

همان‌طور که از این جدول پیداست، خروجی دروازه زمانی در وضعیت یک منطقی قرار می‌گیرد که دست‌کم یکی از ورودی‌های آن در وضعیت یک منطقی باشد.

]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید