شناخت انواع مقاومت الکتریکی در الکترونیک

برای شناخت انواع مقاومت الکتریکی در الکترونیک ابتدا باید مفهوم مقاومت الکتریکی را بدانیم، مقاومت الکتریکی خاصیتی است که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد. این مخالفت گاهی مانند مقاومت الکتریکی سیم های رابط، به‌صورت ناخواسته و مزاحم در مدارهای الکتریکی وجود دارد و گاهی به عنوان عاملی از پیش تعیین شده به‌صورت یک مصرف کننده در مدارهای الکتریکی قرار می گیرد.

شناخت انواع مقاومت الکتریکی در الکترونیکشناخت انواع مقاومت الکتریکی در الکترونیک

به طور کلی مقاومت ها را می‌توان از نظر مقدار اهمی به دودسته ثابت و متغیر تقسیم بندی کرد. منظور ازمقاومت ثابت مقاومتی است که مقدار آن در اثر حرارت، نور، میدان های مغناطیسی و یا سایر عوامل فیزیکی تغییر نمی کند. مقاومت متغیر مقاومتی است که می‌توان مقدار اهم آن را با عواملی مانند تغییر مکان یک اهرم، نور، حرارت، ولتاژ و میدان مغناطیسی تغییر داد به این نوع مقاومت پتانسیومتر می گویند.

شناخت انواع مقاومت الکتریکی در الکترونیک

رئوستا و پتانسیومتر، هر دو مقاومت متغیر هستند که می‌توان با جابه جا کردن یا چرخاندن یک اهرم مکانیکی، مقدار مقاومت اهمی آن ها را تغییر داد. به مقاومت های متغیر سیمی بزرگ اصطلاحاً رئوستا گفته  می‌شود. از این مقاومت ها درجریان های زیاد استفاده می کنند.

شناخت انواع مقاومت الکتریکی در الکترونیک

در اصطلاح به مقاومت های متغیر کوچک تر، پتانسیومترمی گویند. مقدار مقاومت اهمی این نوع مقاومت های متغیر رامی‌توان با اهرمی که روی آن ها قرار دارد، تغییر داد دیده می شود، مقاومت های متغیر از نظر ابعاد و شکل ظاهری از تنوع نسبتاً زیادی برخوردارند و با مقدار مقاومت اهمی مختلف ساخته می شوند. مقاومت متغیر سه سر دارد که مقاومت اهمی بین دو سر آن همیشه ثابت است و مقاومت اهمی سر سوم و یکی از دو سر دیگر را می‌توان با تغییر اهرم مکانیکی تغییر داد. 

شناخت انواع مقاومت الکتریکی در الکترونیک

در این شکل مقاومت اهمی بین پایه ۱ و ۳ ثابت و مقاومت بین پایه ۲ و ۱ و یا ۲ و ۳ با تغییر اهرم قابل تغییر است.

[irp posts=”13948″ name=”شناخت مقاومت الکتریکی در الکترونیک”]شناخت انواع مقاومت الکتریکی در الکترونیک

بیشترین کاربرد مقاومت های متغیر در الکترونیک

پتانسیومتر را برای تغییر حجم صدای یک وسیله‌ی با تغییر سر وسط مقاومت – صوتی به کار می‌برند. می‌توان ولتاژ خروجی را از صفرتا یک ولت تغییر داد. روش دیگر اتصال مقاومت متغیر به مدار، اتصال به‌صورت رئوستا است. در حالت رئوستایی جریان مدار قابل تنظیم است. در این حالت تنها از دوپایه‌ی مقاومت متغیر استفاده می‌شود هرگاه از یک‌پایه‌ی ثابت و پایه‌ی متغیر مقاومت متغیر استفاده شود، در اصطلاح گفته می‌شود که مقاومت متغیر در حالت رئوستایی قرارگرفته است.

]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید