شناخت قانون کولن در الکترونیک

قبل از شناخت قانون کولن در الکترونیک با مثالی آغاز می کنم، اگر یک میله‌ی شیشه‌ای را به پارچه‌ای مالش دهیم بنابراین، میله‌ی شیشه‌ای دارای بار مثبت خواهد شد. چنان چه میله کائوچو را به یک‌تکه پشم مالش دهیم، کائوچو دارای بار منفی خواهد شد. حال، اگر این میله شیشه‌ای باردار مثبت را به میله کائوچویی باردار منفی نزدیک کنیم، از آنجایی که  این دو جسم بارهای مخالف دارند، یکدیگر را جذب می‌کنند.

شناخت قانون کولن در الکترونیک درصورتی‌که دو میله شیشه‌ای که بار مثبت دارند و یا دو میله کائوچویی که دارای بار منفی هستند را در مجاورت هم قرار دهیم، چون بار این دو جسم همنام است، یکدیگر را دفع می‌کنند در قرن هجدهم یک دانشمند فرانسوی به نام کولن هنگامی‌که با بارهای الکتریکی آزمایش‌هایی را انجام می‌داد، قانونی در مورد نیروی جاذبه و دافعه الکترواستاتیکی کشف کرد که به ((قانون کولن)) می‌گویند.

فرمول  شناخت قانون کولن در الکترونیک

قانون کولن می گوید اگر d فاصله بین دو بار را با حرف لاتین (d) و دو بار الکتریکی کولن را با حرف لاتین (q 1) و (۲ q) نمایش دهیم نیرویی بین آنها وجود دارد که با حرف لاتین (F) نمایش داده می شود ضریب ثابتی است که به واحدهای انتخاب شده و جنس (K) محیطی که جسم باردار در آن قرار گرفته است، بستگی دارد. d بر حسب کولن و (q) بر حسب نیوتون و (F)  در این رابطه اگرخواهد شد. K=9×۱۰ به توان ۹ تقریبا (k)، بر حسب متر باشداگر به هنگام محاسبه، بار مثبت را با علامت مثبت و بارمنفی را با علامت منفی نشان دهیم، نیروی دافعه بین دو بارهمنام با علامت مثبت و نیروی جاذبه بین دو بار غیر همنام با علامت منفی به دست می آید.

شناخت قانون کولن در الکترونیک [irp posts=”13878″ name=”شناخت میدان الکتریکی در الکترونیک”]

شدت میدان الکتریکی در الکترونیک

نیرویی که در یک میدان الکتریکی بر واحد بار مثبت الکتریکی واقع در هر نقطه از این میدان وارد می‌شود، شدت میدان الکتریکی در آن نقطه نام دارد و آن را با (E) نمایش می‌دهند. اگر بار مثبت (q) در نقطه‌ای معین از میدان الکتریکی واقع شود و بر آن نیروی (F) اثر کند. واحد شدت میدان الکتریکی، نیوتون بر کولن است.

شناخت قانون کولن در الکترونیک

]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید