شناخت اختلاف پتانسیل الکتریکی در الکترونیک

در بحث شناخت اختلاف پتانسیل الکتریکی در الکترونیک جسمی را که دارای بار الکتریکی مثبت است یعنی این جسم کمبود یا نقصان الکترون است، بنابراین می خواهد ازهر طریقی که مقدور باشد الکترون ها را به سمت خود جذب کند، پس دارای نیروی جاذبه است. می توان گفت دلیل وجود نیروی جاذبه، ذخیره شدن انرژی در جسم است. به این انرژی ذخیره شده پتانسیل می گویند. هنگامی که جسم دارای کمبود الکترون است می گوییم دارای پتانسیل مثبت است و آن را با علامت ((+)) نشان می دهیم، اگر جسمی دارای الکترون های اضافی باشد بار الکتریکی آن منفی است. در این حالت چون جسم الکترون اضافی دارد می خواهد الکترون های اضافی خود را به جسمی که کمبود الکترون دارد بدهد پس این جسم نیز دارای انرژی است.

شناخت اختلاف پتانسیل الکتریکی در الکترونیک

مفهوم اختلاف پتانسیل الکتریکی

 هرگاه مقداری انرژی در جسمی ذخیره شده باشد می تواند الکترون اضافی را جذب و یا دفع کند. این انرژی نهفته در جسم را، انرژی پتانسیل می گویند. چنانچه جسمی با از دست دادن الکترون باردار شده باشد دارای پتانسیل مثبت و جسمی که با دریافت الکترون باردار شود، دارای پتانسیل منفی است. پتانسیل مثبت را با علامت ((+)) و پتانسیل منفی را با علامت (()) نشان می دهند. بر فرض مثال وقتی روی موکت راه می رویم، بر اثر سایش پاهای ما با موکت بدن ما دارای بارالکتریکی می شود. حال اگر با دست خود دستگیره درب اتاق را لمس کنیم، از تماس دست ما با دستگیره درب اتاق احساس برق گرفتگی و یک جرقه کوچک در ما ایجاد می شود.

شناخت اختلاف پتانسیل الکتریکی در الکترونیک

دلیل این برق گرفتگی وجود اختلاف پتانسیل بین بدن ما و زمین است. وقتی ما درب را لمس می کنیم، جریان الکتریکی از طریق بدن ما و دستگیره درب و زمین برقرار می شود، اختلاف پتانسیل (ولتاژ) را معمولاً با حرف لاتین  (E) یا با حرف لاتین (V) نمایش می دهند. اختلاف پتانسیل الکتریکی را با دستگاهی به نام ولت متر و یا مولتی متر اندازه می گیرند.

]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید