شناخت میدان الکتریکی در الکترونیک

برای شناخت میدان الکتریکی در الکترونیک اگر دو صفحه باردار ( اگر اتم های یک جسم، الکترون های خود را از دست بدهند یا الکترون زیادی بگیرند که روش باردار کردن اجسام را در مقالات قبلی خدمتتان اشاره کردیم) را به یکدیگر نزدیک کنیم، بین دو صفحه خطوط نیرویی به وجود می آید که آن را میدان الکتریکی می گویند. تعریف دیگر میدان الکتریکی این گونه است که: در یک نقطه معین از فضا، یک بار الکتریکی(هنگامی که ماده در مجاورت مادهٔ باردار دیگری قرار می‌گیرد به آن نیرو وارد شود. بار الکتریکی دو نوع بار مثبت و بار منفی است) مثبت به اندازه یک واحد در آن نقطه قرار داده را نیز می گویند.

[irp posts=”13740″ name=”شناخت هدایت الکتریکی در الکترونیک”]

شناخت میدان الکتریکی در الکترونیک

میدان الکتریکی در الکترونیک را می توانیم با خطوط نیرو نشان دهیم. خطوط نیرو، جهت و مقدار میدان الکتریکی را نشان می دهد. می دانیم پروتون بار الکتریکی مثبت دارد و بنا به قرار داد، خطوط نیروی این بار به صورت شعاعی و به طور مستقیم در تمام جهات از پروتون خارج می شود. الکترون بار الکتریکی منفی دارد و خطوط نیروی وارد شده به هسته به صورت شعاعی و در تمام جهات به الکترون وارد می شود، خطوط نیروی هر یک از این بارها، میدان های الکتریکی تولید می کنند.شناخت میدان الکتریکی در الکترونیک

به علت اثر متقابل این دو میدان، ذرات باردار یکدیگر را جذب یا دفع می کنند، میدان های الکترواستاتیکی (وقتی که اجسام بادار ساکن باشند، در این حالت نیروی الکتریکی را بر یکدیگر وارد می‌کنند، نیروی جاذبه یا دافعه الکترواستاتیک می نامند در هنگام دفع بارهای همنام با هم مخالفت می کنندو در هنگام جذب بارهای غیر همنام یکدیگر را جذب می کنند. مقدار بار الکتریکی که در هر جسم وجود دارد، بر حسب کولن بیان می شود. به عبارت دیگر واحد بار الکتریکی، کولن (هر کولن مقدار بار الکتریکی گذرنده در یک ثانیه و در جریان ثابت یک آمپر است) است که با حرف لاتین (C) نشان داده می شود که این این یکا به افتخار شارل آگوستن دو کولن، کولن نامیده شده است.شناخت میدان الکتریکی در الکترونیک

]]]]> ]]>

1 دیدگاه

Be the first to comment on this article.

دیدگاهتان را بنویسید