شناخت شدت جریان الکتریکی در الکترونیک

به طور کلی برای شناخت شدت جریان الکتریکی در الکترونیک این را باید بدانیم که الکتریسیته بر دو نوع ساکن و جاری تقسیم می شود. الکتریسیته ساکن را در قسمت قبلی توضیح داده ایم. در این قسمت به الکتریسیته جاری می پردازیم. اگر بارهای الکتریکی (الکترون ها) در طول یک هادی جابه جا شوند، می گوییم در طول هادی جریان برقرار است. همچنین اگر در یک هادی جریانی برقرار شود حتما در آن هادی کار انجام خواهد شد. بنابراین جابه جایی بارهایالکتریکی در واحد زمان را جریان الکتریکی می نامند و آن را با حرف I نشان می دهند. واحد شدت جریان الکتریکی آمپر است که با حرف A نشان داده می شود.

شناخت شدت جریان الکتریکی در الکترونیک

اگر دریک هادی تعداد ۶/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ الکترون در مدت یک ثانیه عبور کند، جریان یک آمپر است. واحد های کوچکتر از آمپر، میلی آمپر یا یک هزارم آمپر و میکروآمپر یا یک میلیونیم آمپر است. واحد های بزرگتر از آمپر را کیلو آمپر یا ۱۰۰۰ آمپر می نامند. شدت جریان الکتریکی را با حرف I نشان می دهند. برای اندازه گیری جریان الکتریکی در یک هادی از دستگاهی به نام آمپر متر یا آمپر سنج استفاده می کنند، اگر بار الکتریکی را با q بر حسب کولن و زمان را با t بر حسب ثانیه نشان دهیم، شدت جریان I بر حسب آمپر از رابطه زیر قابل محاسبه است:شناخت شدت جریان الکتریکی در الکترونیک

[irp posts=”13740″ name=”شناخت هدایت الکتریکی در الکترونیک”]

شدت جریان الکتریکی در الکترونیک جهت جریان دو تعریف وجود دارد:

الف- جهت قرار دادی: در گذشته فکر می کردند بارهای مثبت حرکت می کنند لذا جهت جریان را از قطب مثبت به منفی در نظر می گرفتند. امروزه این جهت جریان را مورد استفاده قرار می دهند و آن را جهت قرار دادی می نامند. ب- جهت واقعی: چون الکترون دارای بار منفی است، لذا به سمت قطب مثبت باتری حرکت می کند. این جهت را جهت واقعی جریان الکتریکی می نامند.شناخت شدت جریان الکتریکی در الکترونیک]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید