شناخت هدایت الکتریکی در الکترونیک

بطور کلی هدایت الکتریکی در الکترونیک و شناخت عناصر از نظر هدایت الکتریکی به سه دسته تقسیم بنده می شوند

هدایت الکتریکی در الکترونیک در هادی ها

برخی از مواد مانند مس، آلومینیوم و فلزات دیگر بهراحتی جریان برق را از خود عبور می دهند. به این نوع اجسام هادی می گویند، به طور کلی اجسامی که الکترون آزاد زیادی دارند بهراحتی جریان برق را از خود عبور می دهند. فلزات یک تاسه ظرفیتی که الکترون آزاد زیادی دارند، هادی های بسیار خوبی به شمار می آیند.

شناخت هدایت الکتریکی در الکترونیک هدایت الکتریکی در عایق ها

در هدایت الکتریکی در الکترونیک مقابل هادی ها اجسامی وجود دارند که جریان برق رابه راحتی از خود عبور نمی دهند، به این گونه اجسام عایق می گویند. شیشه، هوا، کائوچو و بعضی از انواع پلاستیک ها عایق هستند. در حقیقت تمامی اجسامی که الکترون آزاد بسیار کمی دارند عایق محسوب می شوند.

شناخت هدایت الکتریکی در الکترونیک [irp posts=”13109″ name=”الکترونیک و اجزای الکترونیک”]

هدایت الکتریکی در نیمه هادی ها

موادی مانند ژرمانیوم و سیلیسیوم وجود دارند که هادی یاعایق خوبی نیستند. این مواد ۴ ظرفیتی هستند و نیمه هادی نام دارند. در شرایط عادی، نیمه هادی ها تمایلی به دریافت کردن و یا از دست دادن الکترون ندارند، اما در صورتی که به آنها انرژی داده شود، می توانند الکترون آزاد کنند.

شناخت هدایت الکتریکی در الکترونیکدر شرایط عادی در هر اتم تعداد الکترون ها و پروتون ها مساوی است و اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است. تعداد پروتون های داخل هسته یک اتم تغییر نم یکند. در واقع خصوصیات اتم، وابسته به تعداد پروتون ها است اما تعداد الکترون ها ممکن است تغییر کند . اگردر اتمی تعداد الکترون ها از پروتون ها کم تر باشد، اتم بار مثبت دارد و چنان چه تعداد الکترون های اتمی از پروتون های آن بیش تر باشد، اتم بار منفی دارد اگر اتم های یک جسم، الکترون های خود را از دست بدهند یا الکترون زیادی بگیرند، آن جسم باردار خواهد شد. باردار شدن اجسام از چند راه امکان پذیر است: الف- اصطکاک. ب- تماس. ج- القا.]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید