اصول الکتریسیته ساکن در الکترونیک

باید این را بدانیم که اصول الکتریسیته ساکن در الکترونیک پدیده ای است، که قابل رویت نیست، ولی قادر است پدیده های فیزیکی بسیاری مانند حرارت، روشنایی، حرکت و مغناطیس را به وجود آورد. یونانی ها عصر باستان حدود دو هزار سال پیش کشف کردند که بر اثرمالش ماده ای به نام کهربا به جسمی دیگر، نیرویی در کهربا به وجود می آید که می تواند اجسامی مانند برگ خشک و براد ههای چوب را جذب کند. یونانی ها این گونه اجسام را که مانند کهربا عمل می کنند الکتریک نامیدند. کلمه الکتریسیته نیز از کهربا گرفته شده است.

اصول الکتریسیته ساکن در الکترونیک

اصول الکتریسیته ساکن در الکترونیک و ساختمان ماده

هر آن چه که در طبیعت ما وجود دارد از ذرات بسیار ریزی تشکیل شده اند از قبیل آب، هوا، فلز، چوب و… همه از ذرات بسیار ریزی تشکیل شده اند این ذرات را ملکول می نامند. ملکول خواص ماده را دارد. ملکول ها، از ذرات ریزتری به نام اتم ساخته می شوند. اتم از قسمت های کوچکتری تشکیل شده است. مانند شکل زیر که ساختار مولکولی آب را نشان می دهد.

اصول الکتریسیته ساکن در الکترونیک

اصول الکتریسیته ساکن در الکترونیک و ساختمان اتم

ساختمان اتم مبانی الکترونیک و مبانی اصول الکتریسیته ساکن از دو قسمت تشکیل شده است.

الف: هسته

در هستۀ اتم دو نوع ذرّه وجود دارد. پروتون که حامل بار مثبت است و نوترون که از نظر الکتریکی خنثی است، یعنی بار الکتریکی ندارد.

ب: پوسته یا مدار های الکترونی(اوربیتال)

در اطراف هسته ی اتم لایه های بیضوی شکل قرار دارند. این لایه ها اوربیتال نامیده می شوند. ذرات بسیار ریزی به نام الکترون در اوربیتال ها دوران می کنند. الکترون حامل بار منفی است و جرم بسیار کمی دارد. 

اصول الکتریسیته ساکن در الکترونیک

ذراتی که به آنها اشاره شد بنای اصلی مواد را تشکیل می دهند. در هر اتم بار مثبت پروتون ها از نظر مقدار، با بار منفی الکترون ها برابر است. در اتم لیتیوم ۳ پروتون و ۳ الکترون وجود دارد، حالت عادی یک اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است زیرا تعداد پروتون ها با تعداد الکترونها برابر است، تعدادپروتون های موجود در هستۀ اتم هر ماده، مشخص کننده عدد اتمی آن ماده است.

عدد اتمی کربن ۶ است. زیرا ۶ پروتون و ۶ الکترون دارد، وزن کل هسته که شامل وزن پروتون ها و نوترون ها است را وزن اتمی می گویند. حداکثر تعداد الکترون های موجود در هر لایه نیز ثابت است. اولین لایه تا ۲، دومین تا ۸، سومین تا ۱۸ و چهارمین تا ۳۲ الکترون را در خود جای می دهد.

اصول الکتریسیته ساکن در الکترونیک

[irp posts=”243″ name=”تکنولوژی جدید شارژ گوشی با راه رفتن”]

وقتی تعدادالکترون های یک لایه افزایش می یابد، آن لایه پس از پرکردن اوربیتال های خود الکترون های اضافی را به لایه بعدی می فرستد، همان طور که گفته شد در مبانی اصول الکتریسیته اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است یعنی در یک اتم تعداد بار های الکتریکی مثبت پروتون ها و تعداد بارهای الکتریکی منفی الکترون ها با هم برابر است.

حال اگر یک اتم به علت اعمال انرژی به آن، الکترون از دست بدهد تعداد الکترون ها کم می شود.به عبارت دیگر بار منفی اتم کاهش می یابد. کاهش بار منفی اتم به معنی این است که اتم دارای بار مثبت شده است. بر عکس اگر اتم الکترون دریافت کند، تعداد الکترون های بار منفی آن زیاد می شود و اتم را از نظر بار الکتریکی، اگر الکترونی از اتم جدا شود و به هیچ اتمی وابسته نباشد، به آن الکترون، الکترون آزاد می گویند.

]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید