رفتن به محتوای اصلی
مقالات الکترونیک
روش اتصال خازنها در الکترونیک

روش اتصال خازنها در الکترونیک

به هم بستن خازن‌ها اگر ظرفیت خازنی مورد نیاز باشد که ظرفیت آن در محدوده ی ظرفیت های استاندارد نباشد، می‌توان با متصل کردن چند…

آشنایی با انواع خازن در الکترونیک

آشنایی با انواع خازن در الکترونیک

انواع خازن‌ها با توجه به موارد کاربرد، خازن‌ها را با شکل های فیزیکی متنوع، ظرفیت ها و مشخصات مختلف می سازند که در ادامه به…

آشنایی با ساختمان داخلی خازن

آشنایی با ساختمان داخلی خازن

ساختمان داخلی خازن از دو صفحه ی هادی که بین آن ها عایق قرار دارد تشکیل می‌شود. به صفحات هادی، جوشن نیز گفته می‌شود. شکل…

شناخت جریان تک فاز و سه فاز

شناخت جریان تک فاز و سه فاز

قبل از شناخت جریان تک فاز و سه فاز باید اضافه کنم که از دلایل تولید ولتاژ به‌صورت شکل موج سینوسی، تولید و انتقال آسان…

آشنایی با اختلاف فاز و زاویه فاز موج سینوسی

آشنایی با اختلاف فاز و زاویه فاز موج سینوسی

برای آشنایی با اختلاف فاز و زاویه فاز موج سینوسی باید اشاره کنم که به مقادیر حداکثر دامنه در جهت مثبت یا منفی دامنه‌ی ماکزیمم…

سیستم دودویی یا باینری در الکترونیک دیجیتال

سیستم دودویی یا باینری در الکترونیک دیجیتال

برای شناخت سیستم دودویی یا باینری در الکترونیک دیجیتال در سیستم دودویی علائم به‌کاررفته ۰ و۱ (دوتا) هستند. برای شمارش صفر و یک از این…

روش اتصال خازنها در الکترونیک

روش اتصال خازنها در الکترونیک

به هم بستن خازن‌ها اگر ظرفیت خازنی مورد نیاز باشد که ظرفیت آن در محدوده…

آشنایی با انواع خازن در الکترونیک

آشنایی با انواع خازن در الکترونیک

انواع خازن‌ها با توجه به موارد کاربرد، خازن‌ها را با شکل های فیزیکی متنوع، ظرفیت…

آشنایی با ساختمان داخلی خازن

آشنایی با ساختمان داخلی خازن

ساختمان داخلی خازن از دو صفحه ی هادی که بین آن ها عایق قرار دارد…

شناخت جریان تک فاز و سه فاز

شناخت جریان تک فاز و سه فاز

قبل از شناخت جریان تک فاز و سه فاز باید اضافه کنم که از دلایل…

آشنایی با اختلاف فاز و زاویه فاز موج سینوسی

آشنایی با اختلاف فاز و زاویه فاز موج سینوسی

برای آشنایی با اختلاف فاز و زاویه فاز موج سینوسی باید اشاره کنم که به…

سیستم دودویی یا باینری در الکترونیک دیجیتال

سیستم دودویی یا باینری در الکترونیک دیجیتال

برای شناخت سیستم دودویی یا باینری در الکترونیک دیجیتال در سیستم دودویی علائم به‌کاررفته ۰…

روش اتصال خازنها در الکترونیک

روش اتصال خازنها در الکترونیک

به هم بستن خازن‌ها اگر ظرفیت خازنی مورد نیاز باشد که ظرفیت آن در محدوده ی ظرفیت های استاندارد نباشد، می‌توان با متصل کردن چند…

بیشتر بخوانید
آشنایی با انواع خازن در الکترونیک

آشنایی با انواع خازن در الکترونیک

انواع خازن‌ها با توجه به موارد کاربرد، خازن‌ها را با شکل های فیزیکی متنوع، ظرفیت ها و مشخصات مختلف می سازند که در ادامه به…

بیشتر بخوانید
آشنایی با ساختمان داخلی خازن

آشنایی با ساختمان داخلی خازن

ساختمان داخلی خازن از دو صفحه ی هادی که بین آن ها عایق قرار دارد تشکیل می‌شود. به صفحات هادی، جوشن نیز گفته می‌شود. شکل…

بیشتر بخوانید
شناخت جریان تک فاز و سه فاز

شناخت جریان تک فاز و سه فاز

قبل از شناخت جریان تک فاز و سه فاز باید اضافه کنم که از دلایل تولید ولتاژ به‌صورت شکل موج سینوسی، تولید و انتقال آسان…

بیشتر بخوانید
آشنایی با اختلاف فاز و زاویه فاز موج سینوسی

آشنایی با اختلاف فاز و زاویه فاز موج سینوسی

برای آشنایی با اختلاف فاز و زاویه فاز موج سینوسی باید اشاره کنم که به مقادیر حداکثر دامنه در جهت مثبت یا منفی دامنه‌ی ماکزیمم…

بیشتر بخوانید
سیستم دودویی یا باینری در الکترونیک دیجیتال

سیستم دودویی یا باینری در الکترونیک دیجیتال

برای شناخت سیستم دودویی یا باینری در الکترونیک دیجیتال در سیستم دودویی علائم به‌کاررفته ۰ و۱ (دوتا) هستند. برای شمارش صفر و یک از این…

بیشتر بخوانید
بازگشت به بالا